Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari expresses desire to step down

Maharashtra Governor Bhagat Singh Koshyari expresses desire to step down