Karnataka SSLC Result 2022: 85.6% clear exam, 145 get 100%

Karnataka SSLC Result 2022: 85.6% clear exam, 145 get 100%