Karnataka polls on Wednesday, May 10: EC tells why

Karnataka polls on Wednesday, May 10: EC tells why