How to churn portfolio to offset volatility

How to churn portfolio to offset volatility